Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MEDGICAL

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy MEDGICAL, dostępny pod adresem internetowym www.medgical.pl, prowadzony jest przez Magdalenę Krajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INSTALEKARZ Magdalena Krajewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5671910683, Regon: 368817411.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania
  Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Możecie skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: shop@medgical.pl

Życzymy udanych zakupów.

Zespół Medgical


§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INSTALEKRZ Magdalena Krajewska wpisaną do CEIDG, NIP: 5671910683, Regon: 368817411.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.medgical.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający tworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
  do ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Lipowa 2D, 09-100 Płońsk.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:  shop@medgical.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 784-925-113.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1020 1592 0000 2602 0277 7217
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą niezależną od Sprzedawcy, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu
  w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.medgical.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
  art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§5

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące
   w dobre imię Sprzedawcy
 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie    do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§6

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Imię i Nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Dane do przelewu
  4. Adres e-mail
  5. Numer telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

§8

Oferowane metody dostawy i płatności 

 1. Sprzedawca na wysłanie zamówienia ma 14 dni roboczych. (Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.)
 2. Termin dostawy spersonalizowanych produktów, wykonywanych na zamówienie może się wydłużyć. Klient będzie o tym poinformowany przez Sprzedawcę.
 3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składki.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na numer konta bankowego
  2. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
  3. Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 5. Klient może skorzystać z następującej metody dostawy:
  1. Przesyłka kurierska DHL.
  2. Paczkomaty InPost.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie sklepu.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie. 
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar stworzony według specyfikacji lub wyraźnie zindywidualizowany.
 4. Konsument, aby odstąpić od umowy musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub wiadomość wysłana drogą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z formularza zwrotu.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu należy odesłać Produkt przed jego upływem na adres: Medgical, ul. Lipowa 2D, 09-100 Płońsk.


§10

Zwrot 

 1. Produkty SPERSONALIZOWANE nie podlegają zwrotom.
 2. Koszty związane ze zwrotem ponosi Klient.
 3. Klient wysyła zwrot za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera na adres siedziby firmy tj. ul. Lipowa 2D, 09-100 Płońsk.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu oddaje otrzymaną kwotę wraz z kosztem dostawy Klientowi maksymalnie 14 dni roboczych od daty odbioru zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności.
 5. Na pozytywne rozpatrzenie zwrotu składają się następujące warunki:
  1. Produkt nie może nosić śladów użytkowania
  2. Metka nie może być naruszona 
  3. Przesyłka ze zwrotem Produktu dodatkowo musi posiadać uzupełniony formularz zwrotu, który był dostarczony od Sprzedawcy lub może zostać wydrukowany ze strony internetowej Sklepu pod adresem www.medgical.pl

§11

Reklamacje dotyczące produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie , okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.


§12

Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: INSTALEKARZ Magdalena Krajewska, 09-100 Płońsk ul. Lipowa 2D, NIP: 5671910683, lub mailowo pod adres shop@medgical.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§13

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiana sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.